เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสัญญา มัครินทร์- ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน้าแรก  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสัญญา มัครินทร์

การพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อผู้รายงาน นายสัญญา มัครินทร์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๔ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องได้รับการเสริมทักษะชีวิต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการเรียนรู้โดยผู้เรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา             ผลการวิจัย พบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพได้จริงนั้น เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ  1) การสร้างแรงบันดาลใจ  2) การค้นหา ใคร่ครวญ  3) เพื่อนเพิ่ม พลังการเรียนรู้  4) การวางเป้า วางแผน  5) การลงมือทำ และ  6) การสะท้อน สรุป เสนอ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการทำงานด้วยตนเอง กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่บูรณาการเนื้อหา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ  2) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสัมพันธ์กับตัวชี้วัดทักษะชีวิต
2. ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม ที่มีต่อทักษะชีวิต มีผลการวิจัยดังนี้
   1) นักเรียนสามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง คือ จำแนก แยกแยะสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และแสดงจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยความมั่นใจ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ  84   (= 3.36, S.D. = 0.43)  
              2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบ บอกวิธีป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อเผชิญสถานการณ์ปัญหาได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 79 (= 3.16, S.D. = 0.71)
  3) สามารถจัดการอารมณ์และความเครียด โดยมีวิธีการผ่อนคลายความเครียด และสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 76 (= 3.04, S.D. = 0.63)  
             4) นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม คือ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร  อีกทั้งยังสามารถสรุปบทเรียนชีวิตตนเองได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 83 (= 3.32, S.D. = 0.52) 
 
 
 

คำสำคัญการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณะการศิลปะและสังคม,  ทักษะชีวิต, 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24-02-2021

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022

สำหรับเจ้าหน้าที่