เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูบุญล้อม ชัยสงคราม- ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน้าแรก  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูบุญล้อม ชัยสงคราม

 ชื่อผลงาน                  การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อผู้ศึกษา                 นายบุญล้อม  ชัยสงคราม
ปีที่ศึกษา                   2561
บทคัดย่อ
                             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 16 แผน 2) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 5 เล่ม 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ  
ผลการดำเนินการสรุปได้ว่า
                             1) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.26/88.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                                 
                             2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีค่าเท่ากับ 0.7767 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.67 แสดงว่า นักเรียนจึงมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.67
                            3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนแตกต่างจากผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
                            4) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.46

  โพสต์ : 02-09-2019

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022

สำหรับเจ้าหน้าที่