เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูธัญน์จิรา อภิรมยานนท์- ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน้าแรก  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูธัญน์จิรา อภิรมยานนท์

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
ชื่อผู้รายงาน     นางธัญน์จิรา  อภิรมยานนท์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ปีที่ศึกษา           ปีการศึกษา 2561
 
บทคัดย่อ
 
          รายงานการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ จำนวน 12 แผนการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
         1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพได้จริงนั้น เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลัง 2) การค้นพบตนเอง 3) กลุ่มเพิ่มพลังการเรียนรู้ 4) การวางแผนวางเป้าหมาย  5) การลงมือปฏิบัติ 6) การสรุป เสนอ สะท้อนบทเรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่บูรณาการ  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดทักษะชีวิตและอาชีพ
        2. ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ  มีผลการศึกษาดังนี้
                    2.1 ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีต่อทักษะชีวิต พบว่า 1) นักเรียนสามารถค้นพบความชอบ ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง คือ แสดงความสามารถ ความถนัดของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพ นิสัยใจคอ ความชื่นชอบและการมีเจตคติที่ดีต่อเงื่อนไขของสังคม อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 79.51 (=3.18, S.D.=0.83) 2) นักเรียนสามารถประเมินการกระทำ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่ดีของตนเองและผู้อื่น สรุปเป็นบทเรียนหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.54 ( = 3.14, S.D. = 0.77) 3) นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์และความเครียด โดยระบุได้ว่าตัวเองกำลังมีอารมณ์ใดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ  และฝึกการรับรู้อารมณ์ ประเมินระดับอารมณ์ของตนเองว่าอารมณ์ของตนมีความรุนแรงมาก – น้อยเพียงใด อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.32 ( = 3.13, S.D. = 0.70) 4) นักเรียนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  คือ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น สื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 84.75 ( = 3.39, S.D. = 0.66)
                  2.2 ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีต่อทักษะอาชีพ พบว่า 1) นักเรียนมีทักษะการทำงาน โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการทำงาน อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.88 ( = 3.24, S.D. = 0.68) 2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยมองเห็น เข้าใจและสร้างทางเลือกประกอบการแก้ปัญหาได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.61 ( = 3.22, S.D. = 0.61) 3) นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น คือ สามารถวางแผนการทำงาน ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มและทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยตัวเองได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 86.66 ( = 3.47, S.D. = 0.58) 4) นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ คือ สามารถค้นคว้า สำรวจ เก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลที่พบเห็นเป็นประจำได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.42 ( = 3.22, S.D. = 0.69) 5) นักเรียนมีทักษะการจัดการ โดยสามารถวางแผน แบ่งงานและจัดคนทำงานในหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ อยู่ในระดับที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.38 ( = 3.50, S.D. = 0.60) 6) นักเรียนมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คือ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและมีทัศนคติที่ดีต่อเส้นทางสู่อาชีพ อยู่ในระดับที่ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 87.74 ( = 3.51, S.D. = 0.60)
 

tags  :  ผลงานวิชาการ  สัมมาอาชีวศิลป์  บูรณาการ  ครูธัญน์จิรา 

  โพสต์ : 02-08-2019

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022

สำหรับเจ้าหน้าที่