กลุ่มงานงบประมาณ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 089-8411951
E-Mail : took.21@hotmail.com


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่