กลุ่มงานวิชาการ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางภัททิรา ชำกรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-5768884
E-Mail : took.21@hotmail.com


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่