คำปฏิญาณตน- ข้อมูลทั่วไปคำปฏิญาณตน

 

คำปฏิญาณตน

 
ข้อ 1       เรานักเรียนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์และประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
ข้อ 2       เรานักเรียนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ในการฝึกซ้อมกีฬา ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และไม่กระทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 3       เรานักเรียนจะต้องบำเพ็ญตนให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา มีศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามและเป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่