ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน
ประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง) เป็นสาขาของโรงเรียนวัดโพธิ์  บ้านศิลา  ตั้งอยู่บ้านดอนยาง  
หมู่ที่  17  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3   แผนสามัญศึกษา  มีครู จำนวน  3  คน นายสุกิจ  สีดาทัน 
เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาทางราชการ ได้ยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง)  
และย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ  บริเวณบ้านโนนชัย (สถานที่ตั้งปัจจุบัน)  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4  
   ในวันที่  16  พฤษภาคม  2496  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านโนนชัย(กฐินสามัคคี
อุทิศ) ต่อมาในวันที่  1  ตุลาคม  2515 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล   และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  ถนนราษฎร์คนึง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีนายพิชิต  กองคำ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท
   สำหรับที่ดินของโรงเรียนได้มาจากจังหวัดจัดซื้อในราคา  500  บาท  มีพื้นที่จำนวน 32     ไร่
2 งาน 47 ตารางวา  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2480  พระมหาเส็ง  ได้ยกที่ดินทางทิศตะวันตกของวัด
ให้โรงเรียน จำนวน  4  ไร่  เมื่อรวมกันเข้าโรงเรียนจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา 
    ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน   23  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด   698  คน  มีพนักงานครูจำนวน     34   คน  
ครูอัตราจ้างจำนวน  5  คน ครูชาวต่างชาติจำนวน   1  คน   ครูสนับสนุนการสอนจำนวน  2  คน นักการ
ภารโรงจำนวน  3  คน  แม่ครัวจำนวน  3  คน  

ปรัชญา
สุวิชาโน  ภะวัง โหติ  แปลว่า  “ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ”


วิสัยทัศน์  (Vision)
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย

พันธกิจ  (Mission)
1.    จัดการศึกษาตามแนววิถีชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.    พัฒนาองค์กร ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.    สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่