อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปอัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ

 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การ กิน อยู่ เป็น

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่น


พันธกิจของสถานศึกษา
                                                                                 1.    จัดการศึกษาตามแนววิถีชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
                                                                                 2.    พัฒนาองค์กร ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
                                                                                 3.    สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่