เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสัญญา มัครินทร์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสัญญา มัครินทร์

การพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อผู้รายงาน นายสัญญา มัครินทร์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ด้วยวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๔ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องได้รับการเสริมทักษะชีวิต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการเรียนรู้โดยผู้เรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา             ผลการวิจัย พบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะ และสังคมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพได้จริงนั้น เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ  1) การสร้างแรงบันดาลใจ  2) การค้นหา ใคร่ครวญ  3) เพื่อนเพิ่ม พลังการเรียนรู้  4) การวางเป้า วางแผน  5) การลงมือทำ และ  6) การสะท้อน สรุป เสนอ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการทำงานด้วยตนเอง กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่บูรณาการเนื้อหา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ  2) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสัมพันธ์กับตัวชี้วัดทักษะชีวิต
2. ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการศิลปะและสังคม ที่มีต่อทักษะชีวิต มีผลการวิจัยดังนี้
   1) นักเรียนสามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง คือ จำแนก แยกแยะสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และแสดงจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยความมั่นใจ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ  84   (= 3.36, S.D. = 0.43)  
              2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบ บอกวิธีป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อเผชิญสถานการณ์ปัญหาได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 79 (= 3.16, S.D. = 0.71)
  3) สามารถจัดการอารมณ์และความเครียด โดยมีวิธีการผ่อนคลายความเครียด และสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 76 (= 3.04, S.D. = 0.63)  
             4) นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม คือ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร  อีกทั้งยังสามารถสรุปบทเรียนชีวิตตนเองได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 83 (= 3.32, S.D. = 0.52) 
 
 
 

คำสำคัญการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณะการศิลปะและสังคม,  ทักษะชีวิต, 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24-02-2021

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่