เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูบุญล้อม ชัยสงคราม- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูบุญล้อม ชัยสงคราม

 ชื่อผลงาน                  การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อผู้ศึกษา                 นายบุญล้อม  ชัยสงคราม
ปีที่ศึกษา                   2561
บทคัดย่อ
                             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 16 แผน 2) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 5 เล่ม 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ  
ผลการดำเนินการสรุปได้ว่า
                             1) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.26/88.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                                 
                             2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีค่าเท่ากับ 0.7767 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.67 แสดงว่า นักเรียนจึงมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.67
                            3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนแตกต่างจากผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
                            4) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.46

  โพสต์ : 02-09-2019

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่