สถ.คลอดกฎสรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. เน้นย้ำความโปร่งใส-ยุติธรรม- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถ.คลอดกฎสรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. เน้นย้ำความโปร่งใส-ยุติธรรม

สถ.คลอดกฎสรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. เน้นย้ำความโปร่งใส-ยุติธรรม

อธิบดี สถ.ออกกฎสรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. 9 พันอัตรา 11 สายงาน เน้นย้ำโปร่งใส-ยุติธรรม พร้อมตั้ง 10 หัวข้อวิชาทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายให้กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ในตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 สายงาน ประมาณ 9,000 อัตรา

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบแผนดำเนินการและขั้นตอนการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องสำคัญ โดยกำหนดการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครให้มีการรับสมัครทางระบบ Internet และชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ได้กำหนดไว้ 10 หัวข้อวิชา ได้แก่ 1. ความรู้เรื่องกฎหมาย 2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ รวมทั้งกำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีการทดสอบความรู้ความสามารถตามขอบเขตวิชา ข้อ 2 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย/อัตนัย) และการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเน้นย้ำขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมั่นใจว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการแต่งตั้งตามหลักความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยตรง

  โพสต์ : 05-11-2017

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่