อธิบดี สถ.ยกศาสตร์พระราชาฯ ถ่ายทอด ครู-นศ.ใช้เป็นหลักนำทางพัฒนาสังคม- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  อธิบดี สถ.ยกศาสตร์พระราชาฯ ถ่ายทอด ครู-นศ.ใช้เป็นหลักนำทางพัฒนาสังคม

อธิบดี สถ.ยกศาสตร์พระราชาฯ ถ่ายทอด ครู-นศ.ใช้เป็นหลักนำทางพัฒนาสังคม

อธิบดี สถ.น้อมนำ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ถ่ายทอดสู่คณะอาจารย์-นักศึกษาใช้เป็นหลักนำทางพัฒนาสังคม ยกหลักทรงงาน "ระเบิดจากข้างใน" แก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ชี้การรู้รักสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ เผย สถ.นำหลักศาสตร์พระราชามาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนแท้จริง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในกิจกรรมร้อยดวงใจถวายภักดีแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คณะครู อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้ทุกคนน้อมนำหลักการทรงงานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะเป็น "การระเบิดจากข้างใน" นั่นคือ ต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้คนในชุมชน "การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก" เพราะทุกปัญหาเล็กๆ ก็ต้องให้ความสำคัญในการช่วยกันแก้ไข เพราะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในจุดที่ใหญ่ขึ้นต่อไปได้ "การทำตามลำดับขั้นตอน" คือการดำเนินการพัฒนาทุกอย่าง ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้นความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ "การยึดประโยชน์ส่วนรวม" เพราะทุกการพัฒนา ต้องให้เกิดเป็นสำคัญ ไม่ใช่ต่อกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น รวมถึง "การรู้ รัก สามัคคี" ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำให้การพัฒนาไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชาในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าทางกรมฯ ได้นำศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้กับโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เช่น โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School :LSS) ที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โครงการ "พัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ", โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ภูมิสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local Geo – social Sustainability Learning Center : LGS Learning Center) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นพลเมืองของสังคมและชุมชนที่มีความพร้อมของทักษะพื้นฐาน และมีวินัยในการกำกับตน ได้รับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคม

ส่วนโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้กระบวนการประชารัฐมาแก้ปัญหา ตามแนวทาง 3 Rs (Reduce Reuse Recycle), โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดหาแหล่งน้ำ วางระบบ และนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ, โครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำในระดับครัวเรือน ที่สามารถทำได้ง่าย ใช้งบประมาณไม่เยอะ แต่เกิดประโยชน์มากทั้งทางด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค, โครงการ "โคก-หนอง-นา โมเดล" ที่เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนสงเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เช่น โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาตลาด 3 ระดับ" ซึ่งหมายถึง พัฒนาตลาดชุมชนท้องถิ่น ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ตลาดซื้อขายล่วงหน้า/ขายส่ง โครงการ "ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานของตลาดจำหน่ายสินค้าให้เป็นตลาดปลอดภัย โครงการจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท."

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างโครงการสำคัญบางส่วน ที่นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยังมีโครงการอีกมากมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นไทย ให้ก้าวไปอย่างมั่นคง และยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา อธิบดีกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ให้รู้จักหน้าที่ของตน และน้อมนำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 70 ปี มาปฏิบัติบูชา นั่นคือ "หมั่นศึกษา หาความรู้ และลงมือทำ"

 

  โพสต์ : 05-11-2017

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่