อธิบดี สถ.สุดฟิต! ลุยขับเคลื่อนท้องถิ่นเข้มแข็งสนองนโยบาย รบ.- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  อธิบดี สถ.สุดฟิต! ลุยขับเคลื่อนท้องถิ่นเข้มแข็งสนองนโยบาย รบ.

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อนโยบายท้องถิ่นเข้มแข็ง มอบนโยบายเทศบาลอำเภอลำลูกการ่วมกันสร้างจิตสำนึกจัดการขยะมูลฝอย และสร้างตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายอุทก บุตรโคตร นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) สังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว และมอบนโยบายการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ขอฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ต้องเร่งปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ร่วมกันบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งทุกคนในชุมชน ต้องช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช นั่นคือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มจากการนำถุงผ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้นั่นเอง

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวถึงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยกันทำหน้าที่ในการรวมรวมข้อมูลรายชื่อของพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และร่วมกันให้ความช่วยเหลือในรูปแบบประชารัฐ

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ที่มีจุดประสงค์ในการหาพื้นที่ให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจหารายได้เพิ่ม สามารถนำพืชผลทางการเกษตร หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตได้ในตำบล หมู่บ้าน หรือในครอบครัว ไปวางจำหน่ายในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ โดยให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจจำนวนตลาดในเขตพื้นที่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีที่ใดบ้าง สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดตั้งแผงสินค้าเพิ่มได้หรือไม่ หรือสามารถใช้พื้นที่ว่างที่เหมาะสม ให้เป็นตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจได้หรือไม่

ในตอนท้าย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ในการช่วยดูแล ประคับประคองให้เด็กชายอุทก บุตรโคตร รวมถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Save ดาวน์โหลดไฟล์

tags  :  ก.ค.ศ.  สพฐ. 

  โพสต์ : 05-11-2017

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่